Wizje nabierają kształtów Visions gain shape Les visions deviennent une réalité Видения приобретают форму
STM dzięki swojej innowacyjności gotowy jest do realizowania ambitnych i nowatorskich projektów. Projektujemy i produkujemy specjalistyczne, zaawansowane linie, w tym m.in. gorący nalew oraz linię do produkcji puszek pet. STM thanks to its innovativeness is ready to implement ambitious and novel projects. We design and produce specialist, cutting-edge lines, including among others hot fill and PET cans production line. Grâce à son innovation, STM est toujours prête à la mise en œuvre de projets ambitieux et novateurs. Nous concevons et fabriquons des lignes de pointe spécialisées, l'embouteillage à chaud et la ligne pour la production de canettes pet. Благодаря своим инновациям, STM готов к реализации амбициозных и инновационных проектов по всему миру.Мы производим специфические, сложные линии, включая линии горячего розлива и линии для производства банок PET.
Ponad 30 lat doświadczeń Over 30 Years of Experience Более 30 лет опыта
Od 30 lat dostarczamy naszym klientom innowacyjne rozwiązania techniczne. Zapewniamy kompleksowe doradztwo i fachową analizę potrzeb. Nasze urządzenia, tworzone przez zespół doświadczonych inżynierów, pracują na sukces wielu biznesów na całym świecie. For 30 years, we provide our customers with innovative technical solutions. We provide comprehensive advice and professional needs analysis. Our devices, created by a team of experienced engineers are working on the success of many businesses around the world. Уже 30 лет мы поставляем нашим клиентам инновационные технические решения.Мы предоставляем комплексные консультации и профессиональный анализ потребностей.Наши устройства, созданные коллективом опытных инженеров, работают на успех многих предприятий по всему миру.
Kompleksowe rozwiązania Comprehensive Solutions Комплексные решения
Otwórz swoją produkcję na najnowsze technologie. Poznaj innowacyjne rozwiązania techniczne, które gwarantują całościowy proces - produkcję, rozlew i pakowanie wszelkiego rodzaju napojów i innych płynów. Open your production on the latest technologies. Explore innovative technical solutions, which guarantee the overall process - production, bottling and packaging all kinds of drinks and other liquids Откройте свое производство на новейшие технологии. Ознакомьтесь с инновационными техническими решениями, которые гарантируют общий процесс - производство, розлив и упаковку всех видов напитков и других жидкостей.
Światowa jakość World-class Quality Мировое качество
STM tworzy linie produkcyjne m.in. do napojów, wody i chemii, zdobywając uznanie na rynku polskim, niemieckim, amerykańskim, afrykańskim i bliskowschodnim. STM creates production lines, among others, beverage, water and chemicals, gaining recognition on the Polish market, German, American, African and the Middle East. STM создает производственные линии среди других для напитков, воды и химических веществ, получая признание на польском, немецком рынках и рынках Америки, Африки и Ближнего Востока.
STM wypełnione innowacjami STM Filled With Innovation STM заполненный инновациями
STM dzięki swojej innowacyjności gotowy jest do realizowania ambitnych i nowatorskich projektów na całym świecie. STM thanks to its innovation is ready to implement ambitious and innovative projects around the world. Благодаря своим инновациям, STM готов к реализации амбициозных и инновационных проектов по всему миру.
Liczą się możliwości Plenty Possibilities Важны возможности
3000 m2 powierzchni użytkowej
50 inżynierów i techników
300 zainstalowanych linii rozlewniczych
3000 m2 of usable space
50 engineers and technicians
300 deployed projects
3000 м2 полезной площади
50 инженеров и техников
300 установленных линий розлива
Zapraszamy do współpracy! Become Our Partner Приглашаем к сотрудничеству!
Oferujemy kompleksowe doradztwo, obejmujące sposób usytuowania maszyn na terenie zakładu, poprzedzone wizją lokalną budynków i infrastruktury. Nasi inżynierowie pomogą także w wyborze odpowiedniego wzoru butelki. We offer comprehensive advice, including machines placement on site, preceded by a setup concept of local buildings and infrastructure. Our engineers will help also in choosing the right bottle formula. Мы предлагаем комплексные консультации, в том числе местоположение машин на месте, что предшествует видению местных зданий и инфраструктуры. Наши инженеры также помогут в выборе правильной формулы бутылки.
Dołącz do zespołu STM Join Our Team Присоединитесь к команде STM
Jeśli jesteś inżynierem lub technikiem i chcesz realizować innowacyjne projekty, złóż swoje CV i dołącz do zespołu profesjonalistów STM. Podejmij wyzwanie i aktywnie rozwijaj swoją karierę zawodową. If you are an engineer or technician and want to pursue innovative designs, send your CV over and join our team of professionals. Take the challenge and actively develop your career. Если вы инженер или техник и хотите реализовать инновационные проекты, сложите свое резюме и присоединитесь к команде профессионалов STM. Примите вызов и активно развивайте свою карьеру.

Join Our Team

You are an engineer or technician and you want to execute innovative projects? Join our team of STM professionals and send us your CV.

STM Machines Videos

See a complete STM line or individual devices. Learn more about our modern technologies.